❞ كتاب آخرین فراخوان ❝  ⏤ محمد ابراهیم شمسی

❞ كتاب آخرین فراخوان ❝ ⏤ محمد ابراهیم شمسی

پ

خداوند متعال را شاكرم كه توفيقي عطا فرمود كه در راه حركت انبياء
(صلوات االله و سلام عليهم) در ترويج كلمه حق كوششي نمايم تا ان شاء
االله به خواست و كمك او توحيد را با كلماتي ساده و قابل فهم آنطور كه
خداوند در قرآن قرار داده، به عرض شما خواننده محترم برسانم. اميدوارم
مورد قبول حضرت حق واقع شود و وسيله اي براي ثواب بنده باشد. از
خداوند مي خواهيم گناهان ما را ببخشد و ما را در رسيدن به هدايت و
درنهايت لقاء خود حفظ و ياري نمايد. آمين.
همه انسان هاي داراي انديشه و تعقل مي دانند كه علامت سلامت
عقل و فهم، سخنان همه را شنيدن و آنگاه خوب آن را پس از تطبيق با
معيارهاي اصلي و در زمينه دين براي مسلمانان با قرآن، انتخاب و عمل
كردن است. و خداوند براي چنين افرادي بشارت داده كه اين علامت
t﴿ است عباداالله
ÿ(پس به [آن] بندگانم مژده ده *كسانى كه
سخن [ها] را مىشنوند، آن گاه از بهترينش پيروى مىكنند». و من مي
دانم كه شما خواننده محترم ازجمله اين افراديد، چراكه حاضر شديد براي
خواندن اين كتاب ساعاتي از وقت گرانبها و بدون برگشت خود را صرف
كنيد و مطمئن باشيد اين وقت، وقتي است كه براي رضاي االله تعالي و

آخرين فراخوان ٥
فهميدن يا اطمينان از عقيده خود كنار گذاشته ايد. البته خواندن 20
صفحه يا 40 صفحه يا 60 صفحه از اين كتاب مورد توجه نيست مهم
رسيدن به مقصد و درك مفهوم توحيد است. چرا كه ممكن است
شخصي مقداري از كتاب را خوانده به دليل مخالفت عقيده يا برداشت
اشتباه در پي انكار برآيد، لذا همينجاست كه خداوند فرموده: بندگان
خوب خدا آنهايند كه كل كلام را شنيده آنگاه فكر نموده و تصميم به
موافقت يا مخالفت مي گيرند. من ايمان دارم شما از آن دسته هستيد كه
كتاب را تا پايان ميخوانيد و بعد از فكرودعاء تصميم ميگيريد.
همانطور كه مي دانيد دين تقليدي نيست و اين مطلب ابتداي همه
رساله ها و كتب فقهي معتبر آمده و از اين %8يث كه پدر و مادر يا يكي از
ايشان مذهبي ديگر دارد مثلاً يهودي، مسيحي يا خداي نكرده زرتشتي
است نبايد عقيده و دين او را پذيرفت بلكه بايد تحقيق كرد، سفرها نمود،
عملهاي پيروان آنها را ديد، سپس از قدرت برتر يا عقل قوي تر (خداوند
متعال) خواست كه ما را راهنمايي كند وگرنه دچار گمراهي مي شويم
آنطور كه قبل از ما بسياري گمراه شدند. آنها در يك مرحله از مسير براي
كشف حق دچار اشتباه شدند براي همين به مقصد نرسيدند بسيار در طول
يك عمر عبادت كردند، نذر دادند، نماز خواندند (بسته به مذهب به طريق
خود) روزه گرفتند، خواسته هاي خود را محدود كردند يا به اصطلاح
بعضي مواقع تقوي رعايت كردند، طواف و بيتوته كردند، كارهاي
خيرخواهانه كردند و بالآخره جان ها و مال ها را در آن راه تلف كردند و
بعد از آن همه، تمام اعمال و زحمت ها و رنج ها و مرارت هاي آن هابر روي صفحات كتاب كه دريچه هايي به سوي توحيد براي رسيدن به لقاء الهي است، برای تولدی دوبارههمراه شوید، تولدی که براساس توحید . یکتاپرستی بنا شده است
محمد ابراهیم شمسی - محمد ابراهیم شمسی

❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ آخرین فراخوان ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
آخرین فراخوان

پ

خداوند متعال را شاكرم كه توفيقي عطا فرمود كه در راه حركت انبياء
(صلوات االله و سلام عليهم) در ترويج كلمه حق كوششي نمايم تا ان شاء
االله به خواست و كمك او توحيد را با كلماتي ساده و قابل فهم آنطور كه
خداوند در قرآن قرار داده، به عرض شما خواننده محترم برسانم. اميدوارم
مورد قبول حضرت حق واقع شود و وسيله اي براي ثواب بنده باشد. از
خداوند مي خواهيم گناهان ما را ببخشد و ما را در رسيدن به هدايت و
درنهايت لقاء خود حفظ و ياري نمايد. آمين.
همه انسان هاي داراي انديشه و تعقل مي دانند كه علامت سلامت
عقل و فهم، سخنان همه را شنيدن و آنگاه خوب آن را پس از تطبيق با
معيارهاي اصلي و در زمينه دين براي مسلمانان با قرآن، انتخاب و عمل
كردن است. و خداوند براي چنين افرادي بشارت داده كه اين علامت
t﴿ است عباداالله
ÿ(پس به [آن] بندگانم مژده ده *كسانى كه
سخن [ها] را مىشنوند، آن گاه از بهترينش پيروى مىكنند». و من مي
دانم كه شما خواننده محترم ازجمله اين افراديد، چراكه حاضر شديد براي
خواندن اين كتاب ساعاتي از وقت گرانبها و بدون برگشت خود را صرف
كنيد و مطمئن باشيد اين وقت، وقتي است كه براي رضاي االله تعالي و

آخرين فراخوان ٥
فهميدن يا اطمينان از عقيده خود كنار گذاشته ايد. البته خواندن 20
صفحه يا 40 صفحه يا 60 صفحه از اين كتاب مورد توجه نيست مهم
رسيدن به مقصد و درك مفهوم توحيد است. چرا كه ممكن است
شخصي مقداري از كتاب را خوانده به دليل مخالفت عقيده يا برداشت
اشتباه در پي انكار برآيد، لذا همينجاست كه خداوند فرموده: بندگان
خوب خدا آنهايند كه كل كلام را شنيده آنگاه فكر نموده و تصميم به
موافقت يا مخالفت مي گيرند. من ايمان دارم شما از آن دسته هستيد كه
كتاب را تا پايان ميخوانيد و بعد از فكرودعاء تصميم ميگيريد.
همانطور كه مي دانيد دين تقليدي نيست و اين مطلب ابتداي همه
رساله ها و كتب فقهي معتبر آمده و از اين %8يث كه پدر و مادر يا يكي از
ايشان مذهبي ديگر دارد مثلاً يهودي، مسيحي يا خداي نكرده زرتشتي
است نبايد عقيده و دين او را پذيرفت بلكه بايد تحقيق كرد، سفرها نمود،
عملهاي پيروان آنها را ديد، سپس از قدرت برتر يا عقل قوي تر (خداوند
متعال) خواست كه ما را راهنمايي كند وگرنه دچار گمراهي مي شويم
آنطور كه قبل از ما بسياري گمراه شدند. آنها در يك مرحله از مسير براي
كشف حق دچار اشتباه شدند براي همين به مقصد نرسيدند بسيار در طول
يك عمر عبادت كردند، نذر دادند، نماز خواندند (بسته به مذهب به طريق
خود) روزه گرفتند، خواسته هاي خود را محدود كردند يا به اصطلاح
بعضي مواقع تقوي رعايت كردند، طواف و بيتوته كردند، كارهاي
خيرخواهانه كردند و بالآخره جان ها و مال ها را در آن راه تلف كردند و
بعد از آن همه، تمام اعمال و زحمت ها و رنج ها و مرارت هاي آن هابر روي صفحات كتاب كه دريچه هايي به سوي توحيد براي رسيدن به لقاء الهي است، برای تولدی دوبارههمراه شوید، تولدی که براساس توحید . یکتاپرستی بنا شده است .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

پيشگفتار 1
9 ها واژه- 1 2
3 2 -امر خداوند به عبادت 12
14 چيست؟ عبادت- 3 4
5 4 -جنبه هاي عبادت 17
6 5 -عبادات مشركان مكه و دعوت نبي 21
7 6 -اخلاق و اعمال مشركين مكه 27
8 7 -عبادت اسلام ابراهيمي 31
9 8 -هدف از عبادت 33
10 9 -انحرافات توحيد و عبادت 35
11 10 -ريشه شرك و كفر 38
12 11 -راه درمان شرك 43
13 12 -خدشه هاي وارده به توحيد 59
65 زمين سيردر- 13 14
67 يكتاپرستي فوايد- 14 15
16 15 -سيره عملي بزرگان 73
76 استمرار راه- 16 17

آخرين فراخوان ٣

84 دعا روش- 17 18
19 درخصوص آداب دعا مواردي لازم به ذكر است كه
مي آوريم

87

20 در مورد اوقات اجابت دعا موارد ذيل را مي توان
گفت

88

21 و اما كساني كه دعايشان اجابت مي شود 89
22 مكانهايي كه دعا در آن زودتراجابت مي شود 89
23 و بالآخره علل عدم اجابت دعا به قرار ذيل مي باشد 89
24 عوامل پذيرش دعا 90
25 18 -نمونه دعاهاي قرآني (40 ربنا و 36 رب). 90
26 و اما دعاهايي كه با رب شروع مي شود 99
27 19 -اذكار صبح و شام 106
79 20 -خلاصه تفسير سوره حمد 161
80 21 -اعجاز عددي قرآن 181
81 و اما اعجازي ديگر 186
82 اما اعجاز ديگري از قرآن 188
83 و اما اعجازي ديگر 200
211 منابع

 

خداوند متعال را شاكرم كه توفيقي عطا فرمود كه در راه حركت انبياء
(صلوات االله و سلام عليهم) در ترويج كلمه حق كوششي نمايم تا ان شاء
االله به خواست و كمك او توحيد را با كلماتي ساده و قابل فهم آنطور كه
خداوند در قرآن قرار داده، به عرض شما خواننده محترم برسانم. اميدوارم
مورد قبول حضرت حق واقع شود و وسيله اي براي ثواب بنده باشد. از
خداوند مي خواهيم گناهان ما را ببخشد و ما را در رسيدن به هدايت و
درنهايت لقاء خود حفظ و ياري نمايد. آمين.
همه انسان هاي داراي انديشه و تعقل مي دانند كه علامت سلامت
عقل و فهم، سخنان همه را شنيدن و آنگاه خوب آن را پس از تطبيق با
معيارهاي اصلي و در زمينه دين براي مسلمانان با قرآن، انتخاب و عمل
كردن است. و خداوند براي چنين افرادي بشارت داده كه اين علامت
t﴿ است عباداالله
ÿ(پس به [آن] بندگانم مژده ده *كسانى كه
سخن [ها] را مىشنوند، آن گاه از بهترينش پيروى مىكنند». و من مي
دانم كه شما خواننده محترم ازجمله اين افراديد، چراكه حاضر شديد براي
خواندن اين كتاب ساعاتي از وقت گرانبها و بدون برگشت خود را صرف
كنيد و مطمئن باشيد اين وقت، وقتي است كه براي رضاي االله تعالي و

آخرين فراخوان ٥
فهميدن يا اطمينان از عقيده خود كنار گذاشته ايد. البته خواندن 20
صفحه يا 40 صفحه يا 60 صفحه از اين كتاب مورد توجه نيست مهم
رسيدن به مقصد و درك مفهوم توحيد است. چرا كه ممكن است
شخصي مقداري از كتاب را خوانده به دليل مخالفت عقيده يا برداشت
اشتباه در پي انكار برآيد، لذا همينجاست كه خداوند فرموده: بندگان
خوب خدا آنهايند كه كل كلام را شنيده آنگاه فكر نموده و تصميم به
موافقت يا مخالفت مي گيرند. من ايمان دارم شما از آن دسته هستيد كه
كتاب را تا پايان ميخوانيد و بعد از فكرودعاء تصميم ميگيريد.
همانطور كه مي دانيد دين تقليدي نيست و اين مطلب ابتداي همه
رساله ها و كتب فقهي معتبر آمده و از اين حيث كه پدر و مادر يا يكي از
ايشان مذهبي ديگر دارد مثلاً يهودي، مسيحي يا خداي نكرده زرتشتي
است نبايد عقيده و دين او را پذيرفت بلكه بايد تحقيق كرد، سفرها نمود،
عملهاي پيروان آنها را ديد، سپس از قدرت برتر يا عقل قوي تر (خداوند
متعال) خواست كه ما را راهنمايي كند وگرنه دچار گمراهي مي شويم
آنطور كه قبل از ما بسياري گمراه شدند. آنها در يك مرحله از مسير براي
كشف حق دچار اشتباه شدند براي همين به مقصد نرسيدند بسيار در طول
يك عمر عبادت كردند، نذر دادند، نماز خواندند (بسته به مذهب به طريق
خود) روزه گرفتند، خواسته هاي خود را محدود كردند يا به اصطلاح
بعضي مواقع تقوي رعايت كردند، طواف و بيتوته كردند، كارهاي
خيرخواهانه كردند و بالآخره جان ها و مال ها را در آن راه تلف كردند و
بعد از آن همه، تمام اعمال و زحمت ها و رنج ها و مرارت هاي آن ها

 

 بر روي صفحات كتاب كه دريچه هايي به سوي توحيد براي رسيدن به لقاء الهي است، برای تولدی دوبارههمراه شوید، تولدی که براساس توحید . یکتاپرستی بنا شده استحجم الكتاب عند التحميل : 959 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة آخرین فراخوان

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل آخرین فراخوان
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد ابراهیم شمسی - Mohammed Ibrahim Shamsi

كتب محمد ابراهیم شمسی محمد ابراهیم شمسی ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ آخرین فراخوان ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد ابراهیم شمسی