❞ كتاب Islamski učenjaci o sufizmu i sufijama ❝  ⏤ ابو عبد السلام

❞ كتاب Islamski učenjaci o sufizmu i sufijama ❝ ⏤ ابو عبد السلام

mojoj zemlji se nalaze kaburovi dobrih ljudi koji su uzdi-
-
gnuti i na kojima se nalaze građevine, turbeta ili mauzoleji.
U sred kabura se nalazi mala rupa u kojoj je prašina kojom
se potiru ljudi u potrazi za bereketom
(teberruk)
i lijekom.
Ljudi dolaze u godišnju posjetu ovim kaburovima u odre-
-
đenom vremenu a to je mjesec redžeb ili u drugim mjesec
-
cima. Prilikom tih posjeta vlasnicima kaburova se prinosi
žrtva odnosno kolju se ovnovi. Tom prilikom se kod istih
okupljaju muškarci i žene, trgovci kao i razni zabavljači.
Za vrijeme tih posjeta se slavi kao što se slavi za bajram
a kaburovi se tom prilikom najgore ponižavaju i njihovi
stanovnici uznemiravaju.
Molim uvaženu ulemu da mi odgovori kakav je proc
-
pis uzdizanja kaburova i gradnje na njima i kakav je propis
u pogledu ovakvih posjeta kaburovima? Da li su to šerijat-
-
ski propisane posjete kaburovima na koje je posticao Ebu
Kasim Muhammed,
sallallahu alejhi ve sellem
. Molim vas da
mi date fetvu po tom pitanju neka vas Allah,
Azze ve Dželc
-
le
, nagradi i neka Allah,
Azze ve Dželle
, putem vas okoristi
islam i muslimane.
Odgovor
: m)
Nešto više o sufijama. Ovog puta dolazimo sa govorima priznate islamske uleme o sufijama i sufizmu. Ako bilo ko ima poznanika a zna da je sufija, neka mu učini uslugu i da ovu knjigu.
ابو عبد السلام -


هو: جعفر أولفقي-أبو عبد السلام- من مواليد قرية توريرث بلدية تمقرة دائرة أقبو ولاية بجاية في 02 /12 /1946م.

-قرأ القرآن في مسجد قريته، ثم توقف عن الدراسة بسبب الثورة المباركة، وبعدها استأنف الدراسة مع العمل.

-تحصل على الشهادة الابتدائية، ثم المتوسطة ،ثم النجاح للدخول إلى الجامعة مع مركز التحضير للدراسات العليا.

-تحصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها سنة1974م،ثم أكمل سنةرابعة استدراكا في سنة 1983م،وذلك للتسجيل في الدراسات ما بعد التدرج.

تحصل على شهادة الماجستير في الفقه وأصوله بتقديم رسالة في بدايتهاكانت “المصالح المرسلة وسد الذرائع في الفقه المالكي”، ثم وبإشارة من المشرف اقتصر على”سد الذرائع في الفقه المالكي”.

❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Islamski učenjaci o sufizmu i sufijama ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة البوسنية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
Islamski učenjaci o sufizmu i sufijama

2006م - 1444هـ
mojoj zemlji se nalaze kaburovi dobrih ljudi koji su uzdi-
-
gnuti i na kojima se nalaze građevine, turbeta ili mauzoleji.
U sred kabura se nalazi mala rupa u kojoj je prašina kojom
se potiru ljudi u potrazi za bereketom
(teberruk)
i lijekom.
Ljudi dolaze u godišnju posjetu ovim kaburovima u odre-
-
đenom vremenu a to je mjesec redžeb ili u drugim mjesec
-
cima. Prilikom tih posjeta vlasnicima kaburova se prinosi
žrtva odnosno kolju se ovnovi. Tom prilikom se kod istih
okupljaju muškarci i žene, trgovci kao i razni zabavljači.
Za vrijeme tih posjeta se slavi kao što se slavi za bajram
a kaburovi se tom prilikom najgore ponižavaju i njihovi
stanovnici uznemiravaju.
Molim uvaženu ulemu da mi odgovori kakav je proc
-
pis uzdizanja kaburova i gradnje na njima i kakav je propis
u pogledu ovakvih posjeta kaburovima? Da li su to šerijat-
-
ski propisane posjete kaburovima na koje je posticao Ebu
Kasim Muhammed,
sallallahu alejhi ve sellem
. Molim vas da
mi date fetvu po tom pitanju neka vas Allah,
Azze ve Dželc
-
le
, nagradi i neka Allah,
Azze ve Dželle
, putem vas okoristi
islam i muslimane.
Odgovor
: m)
Nešto više o sufijama. Ovog puta dolazimo sa govorima priznate islamske uleme o sufijama i sufizmu. Ako bilo ko ima poznanika a zna da je sufija, neka mu učini uslugu i da ovu knjigu. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

mojoj zemlji se nalaze kaburovi dobrih ljudi koji su uzdi-
-
gnuti i na kojima se nalaze građevine, turbeta ili mauzoleji.
U sred kabura se nalazi mala rupa u kojoj je prašina kojom
se potiru ljudi u potrazi za bereketom
(teberruk)
 i lijekom.
Ljudi dolaze u godišnju posjetu ovim kaburovima u odre-
-
đenom vremenu a to je mjesec redžeb ili u drugim mjesec
-
cima. Prilikom tih posjeta vlasnicima kaburova se prinosi
žrtva odnosno kolju se ovnovi. Tom prilikom se kod istih
okupljaju muškarci i žene, trgovci kao i razni zabavljači.
Za  vrijeme  tih  posjeta  se  slavi  kao  što  se  slavi  za  bajram
a kaburovi se tom prilikom najgore ponižavaju i njihovi
stanovnici uznemiravaju.
Molim uvaženu ulemu da mi odgovori kakav je proc
-
pis uzdizanja kaburova i gradnje na njima i kakav je propis
u pogledu ovakvih posjeta kaburovima? Da li su to šerijat-
-
ski propisane posjete kaburovima na koje je posticao Ebu
Kasim Muhammed,
sallallahu  alejhi  ve  sellem
.  Molim  vas  da
mi date fetvu po tom pitanju neka vas Allah,
Azze ve Dželc
-
le
, nagradi i neka Allah,
Azze ve Dželle
, putem vas okoristi
islam i muslimane.
Odgovor
:
Islamska ulema je odgovorila na ovo pitanje a ovdje
ćemo ukratko spomenuti njihove odgovore.
Prvo
. Ulema je u svojim fetvama pojasnila da niko od
stvorenja, bilo da je u pitanju poslanik, melek ili Allahovi
štićenici
(evlije)
, ne donosi korist niti štetu i da mrtvaci u  
suštini ništa ne pomažu živima niti im šta mogu pomoći
kod Allaha,
Azze ve Dželle
. Naprotiv, mrtvi trebaju žive kako
bi molili Allaha,
Azze ve Dželle
, za oprost njihovih grijeha.

Ako znamo da prvak svih ljudi, od prvog do posljec
-
dnjeg, naš Poslanik, Muhammed,
sallallahu  alejhi  ve  sellem
,
nije bio u stanju da pribavlja korist ili štetu pa kako da to
bude u situaciji neko drugi mimo njega?
Na  osnovu  toga  konstatujemo  da  nije  dozvoljeno   
vjerovati  da  mrtvaci  pojedinih  kaburova
(bez  obzira  o  ka-
-
kvim je pobožnjacijma riječ)
 mogu pomoći ili naštetiti nekoc
-
me  uopšteno.  Vjerovati  u  takvo  nešto  predstavlja  veliki
širk koji izvodi iz vjere islama.
Drugo
. Ulema je također pojasnila da je poduzimac
-
nje  putovanja
(pritezanje  sedla)
  radi  posjete  nekog  kabura
novina u vjeri, te da to predstavlja zabranjene novotarije.
U  šerijatu  je  prenešena  zabrana  poduzimanja  pu-
-
tovanja
(pritezanja  sedala)
  kako  bi  se  posjetilo  neko  mjesto
zbog njegove svetosti osim u slučaju tri mesdžida.
Naime, Poslanik,
 sallallahu alejhi ve sellem
, je rekao: „
Ne
poduzima se putovanje
(ne pritežu se sedla)
 osim radi po-
-
sjete tri džamije. Radi ovog mog mesdžida, Mesdžidul-
harama
(Mekka)
i Mesdžidul-aksa
(Jerusalem)
.

(hadis bilježe Buharija, Muslim i drugi)
Treće
. Ulema je naglasila kako je zabranjeno izdiza-
-
nje kaburova iznad zemlje više od jednog pedlja jer je Po-
-
slanik,
sallallahu alejhi ve sellem
, u hadisu koji od njega prenosi
Alija,
radijAllahu  anhu
, rekao:„
Ne ostavi nijedne slike a da
je ne premažeš niti ijednog kabura koji je uzvišen a da ga
ne poravnaš!
”  
(hadis bilježi Muslim)
Četvrto
. Učenjaci su također naglasili da je svaka
gradnja  na  kaburu  uopšteno  zabranjena  kao  i  pravljenje
betonskih ili gipsanih grobnica te pisanje po istim i sjeda-
-
nje po kaburovima. U tom kontekstu se prenosi hadis od

Džabira ibn Abdullaha,
radijAllahu  anhu
, da je rekao:

Zabranio je Poslanik,
sallallahu  alejhi  ve  sellem
, da se bilo
šta piše po kaburovima.
”   
(hadis je zabilježio Ebu Davud i ibn
Madže)
Peto
. Ulema je također ukazala na razliku između šec
-
rijatski propisane posjete kaburovima koja ima za cilj opo-
-
menuti čovjeka, posjetiti ga na ahiret te činjenje istigfara
za  mrtve  tom  prilikom  nasuprot  novotarskih  posjeta  ka-
-
burovima mnogobožačke prirode, prilikom kojih se čovjek
(kroz ibadete)
 želi približiti ili umiliti vlasnicima pojedinih
kaburova putem prinošenja žrtvi, zavjeta, traženja pomoći
od mrtvih i drugih stvari koje spadaju u veliki širk koji čoc
-
vjeka izvodi iz vjere islama.
Ovo su ibadeti koji se upražnjavaju jedino prema
Allahu,
Azze ve Dželle
, pored kojeg nema drugog Boga, jer
je Uzvišeni rekao: „
Reci:„Klanjanje  moje,  i  obredi  moji,  i
život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gos
s
spodaru svjetova, koji nema saučesnika; to mi je narađes
s
no i ja sam prvi musliman.
”  
(ElcEn’am, 162c163)
Zatim riječi
Uzvišenog:
„Zato se Gospodaru svome klanjaj i kurban
kolji.
”   
(ElcKevser, 3)
Jer je Poslanik,
sallallahu  alejhi  ve  sellem
,
rekao: „Allah je prokleo onoga ko zakolje
 (prinese žrtvu)                 
nekome mimo Allaha.”  
(hadis bilježi Muslim)
Šesto
.  Ulema  je  potvrdila  da  je  pravljenje  rupe  na
kaburu i stavljanje prašine u nju kako bi se činio teberruk
tj., tražio bereket ili lijek, stvar koja vodi u veliki širk koji
izvodi iz vjere islama.
Sedmo
. Također su upozorili na opas

 


A treba napomenuti da je Poslanik,
sallallahu  alejhi  ve
sellem
, prokleo one žene koje posjećuju kaburove. Hadis bic
-
lježe
Ahmed
 i
Tirmizi
.
Zatim su učenjaci naglasili da je zabranjeno izdvajati
neki mjesec u godini za posjete kaburovima evlija a pose-
-
bno u svetom mjesecu redžebu. Takav popstupak predstac
-
vlja put u veliki širk kojeg, ako  čovjek umre s njim, Allah,
Azze ve Dželle
, neće nikome oprostiti. Jer je i Poslanik,
sallal-
-
lahu  alejhi  ve  sellem
, rekao: „
Nemojte uzeti moj kabur kao
mjesto svetkovanja
(svetište)
.
”  
(hadis bilježi Ebu Davud)
Sada ćemo navesti imena nekih učenjaka koji su izdac
-
li ove fetve i na njih stavili svoj potpis:
1.
 Ahmed ibn Ismail ElcUmrani,
2.
Mukbil  ibn  hadi
ElcVadi’i,
3.
 Dr Ibrahim ElcKaribi,
4.
Dr Abdul Vehab Dejle-
-
mi,
5.
 Muhammed Sadik Muglis,
 6.
Abdulmedžid Zindani,
7.
 Abdulaziz EdcDebei’,  
8.
 Abdulmuhsin Sabit,  
9.
 Abdul-
-
medžid ErcRejmi,
10.
Ukajl ElcMaktari,
11.
 Muhammed ibn
Abdulvehab ElcVesabi,
12.
 Dr Ahmed Muhammed Ez-Ze-
-
bile,
13.
 Ahmed Hasan ElcMuallim,
14.
 Ismail ElcAnesi,
15.
Muhammed  ElcMehdi,
16.
  Abdurrahman  ibn  Abdullah
Šemile,
17.
 Husejn ibn Mahfuz,
18.
 Omer Ahmed Sejf,
19.
Abdulkadir EšcŠejbani,
20.
 Salih ElcVadi’i,
21.
 Tarik Abdulc
Vasi’a,
22.
Abdullah ElcHašidi,
23.
 Nasir ElcKerimi,
24.
 Isa
Šerif,
25.
 Ahmed Hasan,
26.
 Alij Barujs,
27.
 Alij ibn Fetini,
28.
 Abdullh ElcHumejri,
29.
 Ahmed Ehif,  
30.
 Emin Dž’afer,
31.
 Amar Našir,
32.
 Muhammed ElcVadi’i,
33.
Arif Nur,
34.
Alij Makbul ElcEhdel,
 35.
 Muhammed Salim EzcZubejdi,
36.
 Muhammed Sad ElcHatami,
37.
Hasan EscSagir ElcEdc
-
hel,
38.
 Murad ElcKudsi,
39.
 Ismail Abdulbarij,
40.
 Hasan
EzcZumi,
41
. Hakim Zubejd Abdulkerim EncNu’mani,
 42.
Muhammed ElcMa’meri,
43.
Abdullah Fejsal ElcEdhel,
44.
Omer Sekim

 


 Nešto više o sufijama. Ovog puta dolazimo sa govorima priznate islamske uleme o sufijama i sufizmu. Ako bilo ko ima poznanika a zna da je sufija, neka mu učini uslugu i da ovu knjigu.سنة النشر : 2006م / 1427هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 454.6 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Islamski učenjaci o sufizmu i sufijama

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Islamski učenjaci o sufizmu i sufijama
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
ابو عبد السلام - Abu Abdulsalam

كتب ابو عبد السلام هو: جعفر أولفقي-أبو عبد السلام- من مواليد قرية توريرث بلدية تمقرة دائرة أقبو ولاية بجاية في 02 /12 /1946م. -قرأ القرآن في مسجد قريته، ثم توقف عن الدراسة بسبب الثورة المباركة، وبعدها استأنف الدراسة مع العمل. -تحصل على الشهادة الابتدائية، ثم المتوسطة ،ثم النجاح للدخول إلى الجامعة مع مركز التحضير للدراسات العليا. -تحصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها سنة1974م،ثم أكمل سنةرابعة استدراكا في سنة 1983م،وذلك للتسجيل في الدراسات ما بعد التدرج. تحصل على شهادة الماجستير في الفقه وأصوله بتقديم رسالة في بدايتهاكانت “المصالح المرسلة وسد الذرائع في الفقه المالكي”، ثم وبإشارة من المشرف اقتصر على”سد الذرائع في الفقه المالكي”. ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Islamski učenjaci o sufizmu i sufijama ❝ ❱. المزيد..

كتب ابو عبد السلام

كتب شبيهة بـ Islamski učenjaci o sufizmu i sufijama:

قراءة و تحميل كتاب Stories of the Prophets قصص الأنبياء PDF

Stories of the Prophets قصص الأنبياء PDF

قراءة و تحميل كتاب Stories of the Prophets قصص الأنبياء PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Neighbours Rights حقوق الجار في صحيح السنة والآثار PDF

Neighbours Rights حقوق الجار في صحيح السنة والآثار PDF

قراءة و تحميل كتاب Neighbours Rights حقوق الجار في صحيح السنة والآثار PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Dialogue with an Atheist PDF

Dialogue with an Atheist PDF

قراءة و تحميل كتاب Dialogue with an Atheist PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Ujumbe wa kweli wa Yesu Kristo PDF

Ujumbe wa kweli wa Yesu Kristo PDF

قراءة و تحميل كتاب Ujumbe wa kweli wa Yesu Kristo PDF مجانا


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/books/public_html/includes/functions.php on line 178
قراءة و تحميل كتاب  PDF

PDF

قراءة و تحميل كتاب PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Teaching Arabic to NonNative Speakers العربية بين يديك (سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) PDF

Teaching Arabic to NonNative Speakers العربية بين يديك (سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) PDF

قراءة و تحميل كتاب Teaching Arabic to NonNative Speakers العربية بين يديك (سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Kingdom of Saudi Arabia Seen by a Diplomat rsquo s Spouse PDF

Kingdom of Saudi Arabia Seen by a Diplomat rsquo s Spouse PDF

قراءة و تحميل كتاب Kingdom of Saudi Arabia Seen by a Diplomat rsquo s Spouse PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الخواف الإسلامي (islam Phobia) بين الحقيقة والتضليل PDF

الخواف الإسلامي (islam Phobia) بين الحقيقة والتضليل PDF

قراءة و تحميل كتاب الخواف الإسلامي (islam Phobia) بين الحقيقة والتضليل PDF مجانا