❞ كتاب سپر مومن دعا ❝  ⏤ قريب الله مطيع

❞ كتاب سپر مومن دعا ❝ ⏤ قريب الله مطيع

حمد و ثنا و ستایش خاص االله عزوجل اسـت. اوتعـالی را سـپاس مـی گـوییم و از او
استعانت و استغفار میطلبیم، و از بديهاي درون و زشتیهاي نهان به او پناه میبریم. هر
که را االله متعال هدایت کند او را گمراه کنندهاي نیست و هر که اوتعالی گمـراه کنـد او را
هدایتگري نیست. و گواهی میدهم که معبودي به حق جز االله جل جلاله نیست، یگانـه
است و او را شریکی نیست. وگواهی میدهم که محمد صلی االله علیه وسلم بنده و رسول
اوست. درود و سلام فراوان بر او و آل و یاران او باد. اما بعد:
نقطه اوج عبادات، دعاست. دعا اسلحه و تکیه گاه انسان است. دعا بر آرنده نیاز بنـده
به پروردگار است. اما چه بسا که شیطان این اسلحه را بر ضد آدمی بکار میبرد.
آن هنگام که بنده بجاي یا االله مدد، یا علی مدد یا حسین مدد و یـ ا عبـدالقادر ج یلانـ ی
مدد و یا فلان ولی و فلان پیر مدد میگوید. و بجاي یا االله به فریادم برس، مـی گویـد ؛ یـ ا
فلان ولی و فلان شیخ و پیر ادرکنی، آن زمان است که االله قادر و توانا ندا میدهد: (من از
همه شریکان بینیازترم هرکسی در عملی برایم شریکی قرار دهد من آن عمل را تماما بـه
شریک خود واگذار میکنم. من از همه شرکاء بینیـ ازترم)، االله عزوجـل چنـ ین دعـا یی را
قبول نمیکند و آن دعا را به علی و حسین و عبد القادر جیلانی و فلان ولی و فـلان پ یـ ر
واگذار میکند.
بنده باید با ذات اقدس الهی مناجات و عرض و حاجت کند و حوائج خود را با او در
میان بگذارد، زیرا اوتعالی نه امیر گذاشته و نه حاجبی و دربانی، و نه وزیري گماشته و نه
وکیل و معرفی.کتاب مذکور در باره فضیلت دعا، و شروط دعا، آداب دعا، ساعاتیکه دعا قبول میگردد، چرا دعا قبول نمیگردد؟ چرا پیروزی مسلمانان به تاخیر می افتد؟ احادیث ضعیف در باره دعا، و دعا های برگزیده از قران و سنت.
قريب الله مطيع - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ حکم مخدرات در اسلام ❝ ❞ 99 سوال وجواب در عقيده ❝ ❞ خطاهای خطرناک عقیدتی ❝ ❞ روابط با خویشاوندان ❝ ❞ سپر مومن دعا ❝ ❞ مسيحيت را بشناسيد ❝ ❞ چهل حدیث نبوی برای خانواده ها ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الملك فهد الوطنية ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
سپر مومن دعا

حمد و ثنا و ستایش خاص االله عزوجل اسـت. اوتعـالی را سـپاس مـی گـوییم و از او
استعانت و استغفار میطلبیم، و از بديهاي درون و زشتیهاي نهان به او پناه میبریم. هر
که را االله متعال هدایت کند او را گمراه کنندهاي نیست و هر که اوتعالی گمـراه کنـد او را
هدایتگري نیست. و گواهی میدهم که معبودي به حق جز االله جل جلاله نیست، یگانـه
است و او را شریکی نیست. وگواهی میدهم که محمد صلی االله علیه وسلم بنده و رسول
اوست. درود و سلام فراوان بر او و آل و یاران او باد. اما بعد:
نقطه اوج عبادات، دعاست. دعا اسلحه و تکیه گاه انسان است. دعا بر آرنده نیاز بنـده
به پروردگار است. اما چه بسا که شیطان این اسلحه را بر ضد آدمی بکار میبرد.
آن هنگام که بنده بجاي یا االله مدد، یا علی مدد یا حسین مدد و یـ ا عبـدالقادر ج یلانـ ی
مدد و یا فلان ولی و فلان پیر مدد میگوید. و بجاي یا االله به فریادم برس، مـی گویـد ؛ یـ ا
فلان ولی و فلان شیخ و پیر ادرکنی، آن زمان است که االله قادر و توانا ندا میدهد: (من از
همه شریکان بینیازترم هرکسی در عملی برایم شریکی قرار دهد من آن عمل را تماما بـه
شریک خود واگذار میکنم. من از همه شرکاء بینیـ ازترم)، االله عزوجـل چنـ ین دعـا یی را
قبول نمیکند و آن دعا را به علی و حسین و عبد القادر جیلانی و فلان ولی و فـلان پ یـ ر
واگذار میکند.
بنده باید با ذات اقدس الهی مناجات و عرض و حاجت کند و حوائج خود را با او در
میان بگذارد، زیرا اوتعالی نه امیر گذاشته و نه حاجبی و دربانی، و نه وزیري گماشته و نه
وکیل و معرفی.کتاب مذکور در باره فضیلت دعا، و شروط دعا، آداب دعا، ساعاتیکه دعا قبول میگردد، چرا دعا قبول نمیگردد؟ چرا پیروزی مسلمانان به تاخیر می افتد؟ احادیث ضعیف در باره دعا، و دعا های برگزیده از قران و سنت. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه.............................................................................................................................9
پیشگفتار ....................................................................................................................13
نظر دانشمندان غرب و شرق در باره د%8ا:...................................................................14
دعا در لغت و اصطلاح.............................................................................................19
فضیلت دعا ................................................................................................................19
فضیلت دعا از قرآن کریم: ..........................................................................................19
فضیلت دعا از سنت مطهر: .........................................................................................20
شروط دعا .................................................................................................................21
اول: توحید و اخلاص در دعا.....................................................................................21
دوم: این که خوردن و آشامیدن و پوشیدن از حلال باشد ..........................................22
آداب دعا .....................................................................................................................22
ساعات و احوالیکه در آن دعا قبول میگردد ........................................................31
چرا دعا قبول نمیگردد؟..........................................................................................45
1 -شتاب و عجله در دعا: ..........................................................................................45
2 -حکمت الهی: ........................................................................................................46
3 -دعا به گناه و قطع صلۀ رحم:................................................................................47
4 -خوردن و نوشیدن و پوشیدن از مال حرام: ...........................................................47
5 -عدم یقین در اجابت دعا اینکه آیا االله تعالی دعایش را خواهد پذیرفت یا نه: ......47

4 سپر مؤمن (دعا)
6 -ترك نمودن امر به معروف و نهی از منکر: ...........................................................48
7 -غلبه نمودن غفلت و عیش و عشرت بر نفس و پیروي از هوا و هوس: ..............48
8 -دعا در حال غفلت دل و اشتغال ذهن:.................................................................48
9 -ارتکاب بعضی گناهان:..........................................................................................48
چرا پیروزي مسلمانان به تاخیر میافتد؟.....................................................................49
برخی از احادیث ضعیف و جعلی در مورد دعا...................................................52
دعاهایی که مسلمان از آن منع شده است............................................................54
1 -خواستن مجازات اخروي در دنیا..........................................................................54
2 -آرزوي مرگ:.........................................................................................................54
3 -لعنت کردن انسانی معین یا چارپایی معین:...........................................................55
4 -دشنام دادن مسلمان بدون حق: .............................................................................56
5 -دشنام دادن مردگان بدون حق و مصلحتی شرعی:................................................56
6 -دشنام دادن تب:.....................................................................................................56
7 -دشنام دادن باد: ......................................................................................................57
8 -دشنام دادن خروس: ..............................................................................................57
9 -گفتن چنین عبارات: (بواسطۀ وقت فلان یا ستارة فلان بر ما باران بارید)............57
10 -گفتن: (آنچه االله و فلانی بخواهد) ......................................................................58
11 -دعا بر اولاد و اموال خود:...................................................................................59
12 -دعا به گناه و قطع صلۀ رحم: .............................................................................59
دانستنیها .................................................................................................................59
دعاهاي بر گزیده از قرآن و سنت..........................................................................63
دعاهاي بر گزیده از قرآن کریم...................................................................................63

فهرست مطالب 5
دعاهاي انتخاب شده از سنت مطهر (دعاي رفع مشکلات) .......................................73
دعاهاي متفرقه ..........................................................................................................82
دعاي بیرون شدن از منزل:..........................................................................................82
دعاي مسافر: ...............................................................................................................82
دعاي سوار شدن بوسایل سفر: ...................................................................................83
دعاي بازگشت از سفر: ...............................................................................................83
دعاي طلب باران:........................................................................................................84
دعاي داخل شدن به مسجد: .......................................................................................84
دعاي بیرون شدن از مسجد: .......................................................................................85
دعاي وقت داخل شدن به بازار: .................................................................................85
دعاي داخل شدن به بیت الخلاء:................................................................................85
دعاي بیرون شدن از بیت الخلاء:................................................................................85
دعاي تعزیت: ..............................................................................................................86
دعاي زیارت قبور: ......................................................................................................86
دعاي پیش از طعام:.....................................................................................................86
دعاي بعد از فراغت از طعام: ......................................................................................87
دعاي مهمان براي میزبان:............................................................................................87
دعاي روزه دار براي کسیکه او را افطاري داده است:.................................................87
دعاي وقت افطار:........................................................................................................87
دعاي وقت عیادت مریض: .........................................................................................88
دعاي عطسه زننده:......................................................................................................88
دعاي براي کسیکه ازدواج نموده است: ......................................................................88
دعاي خیر و برکت بر متاعی که انسان خریداري میکند:...........................................88

6 سپر مؤمن (دعا)
دعاي دیدن ماه نو: ......................................................................................................89
دعاي دیدن در آینه: ....................................................................................................89
دعاي آواز رعد و برق:................................................................................................89
دعاي وقت نوشیدن آب زمزم:....................................................................................89
دعاي ختم مجلس:......................................................................................................90
دعاي وقت همبستر شدن با همسر: ............................................................................90
دعاي قبل از خواب:....................................................................................................90
دعاي وقت بیدار شدن از خواب: ...............................................................................90
دعاي عقیقه: ................................................................................................................91
دعاي قنوت:................................................................................................................91
دعاي نجات از غم و اندوه: ........................................................................................92
دعاي بیقراري:...........................................................................................................93
دعاي رفع نا آرامی و یا ترس در خواب:....................................................................93
دعاي طلب علم: .........................................................................................................94
دعا براي جلو گیري از امراض خطرناك: ...................................................................94
دعاي صحتی و سلامتی: .............................................................................................94
دعاي نجات از شرك: .................................................................................................94
دعاي دیدن مصیبت زده:.............................................................................................95
دعاي بعد از اذان:........................................................................................................95
دعاي درخواست اخلاق حسنه: ..................................................................................95
دعاي جنازه:................................................................................................................95
دعا براي جنازه پسر نابالغ: ..........................................................................................96
دعاي سجده تلاوت: ...................................................................................................96

فهرست مطالب 7
دعاي شنیدن آواز خروس و آواز الاغ:........................................................................97
دعا براي نجات یافتن از عادات و اخلاق ناپسند:.......................................................97
دعا براي رفع مشکلات:..............................................................................................97
دعا جهت نجات یافتن از قرض داري:.......................................................................98
دعا براي پدر و مادر: ..................................................................................................98
مآخذ ............................................................................................................................99

 

حمد و ثنا و ستایش خاص االله عزوجل اسـت. اوتعـالی را سـپاس مـی گـوییم و از او
استعانت و استغفار میطلبیم، و از بديهاي درون و زشتیهاي نهان به او پناه میبریم. هر
که را االله متعال هدایت کند او را گمراه کنندهاي نیست و هر که اوتعالی گمـراه کنـد او را
هدایتگري نیست. و گواهی میدهم که معبودي به حق جز االله جل جلاله نیست، یگانـه
است و او را شریکی نیست. وگواهی میدهم که محمد صلی االله علیه وسلم بنده و رسول
اوست. درود و سلام فراوان بر او و آل و یاران او باد. اما بعد:
نقطه اوج عبادات، دعاست. دعا اسلحه و تکیه گاه انسان است. دعا بر آرنده نیاز بنـده
به پروردگار است. اما چه بسا که شیطان این اسلحه را بر ضد آدمی بکار میبرد.
آن هنگام که بنده بجاي یا االله مدد، یا علی مدد یا حسین مدد و یـ ا عبـدالقادر ج یلانـ ی
مدد و یا فلان ولی و فلان پیر مدد میگوید. و بجاي یا االله به فریادم برس، مـی گویـد ؛ یـ ا
فلان ولی و فلان شیخ و پیر ادرکنی، آن زمان است که االله قادر و توانا ندا میدهد: (من از
همه شریکان بینیازترم هرکسی در عملی برایم شریکی قرار دهد من آن عمل را تماما بـه
شریک خود واگذار میکنم. من از همه شرکاء بینیـ ازترم)، االله عزوجـل چنـ ین دعـا یی را
قبول نمیکند و آن دعا را به علی و حسین و عبد القادر جیلانی و فلان ولی و فـلان پ یـ ر
واگذار میکند.
بنده باید با ذات اقدس الهی مناجات و عرض و حاجت کند و حوائج خود را با او در
میان بگذارد، زیرا اوتعالی نه امیر گذاشته و نه حاجبی و دربانی، و نه وزیري گماشته و نه
وکیل و معرفی.

 

 

 کتاب مذکور در باره فضیلت دعا، و شروط دعا، آداب دعا، ساعاتیکه دعا قبول میگردد، چرا دعا قبول نمیگردد؟ چرا پیروزی مسلمانان به تاخیر می افتد؟ احادیث ضعیف در باره دعا، و دعا های برگزیده از قران و سنت.حجم الكتاب عند التحميل : 988.8 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة سپر مومن دعا

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل سپر مومن دعا
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
قريب الله مطيع - qarib allah matie

كتب قريب الله مطيع ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ حکم مخدرات در اسلام ❝ ❞ 99 سوال وجواب در عقيده ❝ ❞ خطاهای خطرناک عقیدتی ❝ ❞ روابط با خویشاوندان ❝ ❞ سپر مومن دعا ❝ ❞ مسيحيت را بشناسيد ❝ ❞ چهل حدیث نبوی برای خانواده ها ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الملك فهد الوطنية ❝ ❱. المزيد..

كتب قريب الله مطيع