❞ كتاب چرا مسلمانان شکست می خورند ❝  ⏤ ایوب گنجی

❞ كتاب چرا مسلمانان شکست می خورند ❝ ⏤ ایوب گنجی

قرن‌ 21 را مي‌توان‌ براي‌ مسلمانان‌ دنيا قرن‌ الحُزن‌ نامي چرا كه‌ از هر سو و در هر گوشه‌اي‌ از كره خاكي‌ ظلم‌ و ستم‌ كفار و مشركين‌ بر مسلمانان‌ افزوده‌ شده‌ است‌ و در هر جبهه‌ايي‌ به‌ موفقيت‌هايي‌ دست‌ يافته‌اند و با اين‌ شكل‌ مسلمانان‌ را زير چكمه‌هاي‌ خويش‌ له‌ مي‌كنند
ایوب گنجی - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ چرا مسلمانان شکست می خورند ❝ ❞ سعد و سعید یاوران zwnj راستین zwnj پیامبر ❝ ❞ معاویه را بهتر بشناسیم ❝ ❞ حقایقی از جنگ جمل و صفین ❝ ❞ فاطمه زهرا از خود دفاع می کند ❝ ❞ بگذارید از مادرم عایشه صدّیقه رضی الله عنها بگویم ❝ ❞ همگام zwnj با نبی zwnj ّ رحمت zwnj در سه zwnj سفر سرنوشت zwnj ساز ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
چرا مسلمانان شکست می خورند

1962م - 1444هـ
قرن‌ 21 را مي‌توان‌ براي‌ مسلمانان‌ دنيا قرن‌ الحُزن‌ نامي چرا كه‌ از هر سو و در هر گوشه‌اي‌ از كره خاكي‌ ظلم‌ و ستم‌ كفار و مشركين‌ بر مسلمانان‌ افزوده‌ شده‌ است‌ و در هر جبهه‌ايي‌ به‌ موفقيت‌هايي‌ دست‌ يافته‌اند و با اين‌ شكل‌ مسلمانان‌ را زير چكمه‌هاي‌ خويش‌ له‌ مي‌كنند .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

فهرست مطالب.................................................................................................................. 1
پيش سخن......................................................................................................................... 3
نگاهي گذرا به صدر اسلام................................................................................................ 4
چرا خداوند با مسلمانان اينگونه رفتار ميكند؟ ................................................................ 6 .
وعده هاي خداوند در مورد پيروزي بر اسلام كفر ............................................................. 9
ـ1 ابتلا و آزمايش ......................................................................................................10
ـ2 جنگ بين و كفر اسلام..........................................................................................10
ـ3 خداوند مؤمنان در را واقعي مي يابد......................................................................10
مؤمن واقعي چه كسي ؟ است ..........................................................................................11
دلايل شكست ام مسلمانان در روزي جبهه هاي مختلف ..................................................14
ـ1 عدم وجود ايمان و كامل به قوي خداوند سبحان.................................................14
ـ2 عدم به عشق رسول ـ االله صلي االله عليه وسلم ـ ..................................................14
ـ3 از دوري سنت هاي رسول ـ االله صلي االله عليه وسلم ـ .........................................15
ـ4 و اهميت عظمت در دنيا دل مسلمانان................................................................ 16 ..
ـ 5 ترك به امر و معروف از نهي منكر ......................................................................17
ـ6 و پيروي از اتباع شيطان ........................................................................................17
جنگ و انسان بزرگ ترين دشمن بشريت
()
19.........................................................
جنگ جهاني....................................................................................................................19
دامهاي شيطان..................................................................................................................25
دام ؛ اول و كفر شرك................................................................................................ 28 ..
دام ؛ دوم بدعت...........................................................................................................29
دام ؛ سوم گناه كبيره ................................................................................................ 30 ....

﴿2 ﴾چرا مسلمانان شكست ميخورند؟
دام ؛ چهارم گناهان صغيره ..........................................................................................30
دام ؛ پنجم مشغول به كردن مباحات ...........................................................................31
دام ؛ ششم به دعوت انجام مفضول.............................................................................32
ضد و حمله راه پيروزي ................................................................................................ 33 ..
پيروزي نصيب آناني كه است استقامت ميكنند ..............................................................35
شكست در مسلمانان سرزمين ، عراق از يكي نشانه هاي قيامت.......................................36
، تفرقه بزرگ ترين بر ضربه پيكره جامعه اسلامي.............................................................36

اگر ما چند صفحه قبل تاريخ اسلام را ورق بزنيم، مشاهده مي كنـيم كـه از همـان لحظـه
ظهور اسلام به ، افرادي مبارزه عليه اسلام برخاسته اند و مرتب پيـامبر ـ صـلي و االله عليـه
سلم ـ و يارانش را زير فشار و شكنجه قرار ميدادند. از شكنجه هاي بلال حبشـي گرفتـه
تا شهادت مظلومانه حضرت حمزه سيد الشهداء ـ رضـي االله عـنهم ـ. از اخـراج پيـامبر ـ
صلي االله عليه و سلم ـ از مكه و طائف گرفته تا ترك ديار و زادگاهش به و هجرت مدينه
منوره، از قطعه قطعه كردن حافظان قرآن در ب ئر معونـه گرفتـه و تـا سـوزاندن در روغـن
ااند ختن داعيان و مبلغان . اسلام
آري ! همه اينها را در چند صفحه قبل مي تـوان مشـاهده نمـود. وقتـي تـاريخ را ورق
مي زدم به ، چشمم واقعه اي افتاد كه تنم را به لرزه درآورد. همان فاجعه « » بئر معونه ، همان
واقع ه كه اي 70 تن از حافظان و قاريان قـرآن و از نويسـندگان و اهـل علـم اصـحاب را
مظلومانه پرپر كردند. با دقت بيشتري واقعه ؛ را خواندم
» بعد از جنگ اُحد كه» كفار و مشركان فقط و از نظر نظامي ظاهري پيروز شده بودند،
اما از نظر سياسي خود را شكست خورده مي ديدند، تصميم گرفتند به و هر شـكل شـيوه
ممكن اسلام را از بيخ و بن بركنند و خود را از شرّ آن خلاص كنند. برنامـه هـاي زيـادي
طراحي نمودند كه نهايت آن منجر به جنگ » بزرگ «يا » متفقين » احزاب در گرديد كـه آن
جنگ تمام قبايل يهود و مشركا ن بر و كفار و منافقان ضد اسلام صف آرايـي كردنـد. امـا
قبل از شكل و گيري برپايي جنگ احزاب، دسيسه هاي زيادي را بر ضد به مسلمانان خرج
دادند. از جمله آنها فاجعه « » بئر معونه ميباشد؛
« ابوبراء، عامر بن » مالك يكي » از سران بني عامر» همراه به هيأتي حضور رسـول االله ـ
صلي االله عليه و سلم ـ آمدند. پيامبر آنان را به اسلام دعوت داد. به طـور كامـل را اسـلام
نپذيرفته بودند، اما درخواست كردند تا تعدادي از ياران پيامبر بـراي ارشـاد و راهنمـايي
مردم و دعوت به آنان دين به اسلام سرزمين آنان » يعني نجـد » بياينـد. پيـامبر ـ صـلي االله
عليه و سلم ـ از اين نظر كه دعوت به اسلام ديار ديگر نيز برسد، خوشـحال بـود، امـا از

چرا مسلمانان شكست ميخورند؟ ﴿5 ﴾
اين كه جهت و شايد دسيسه خيانتي در كار باشد، مي ترسيد و به طور كامل راضي نبـود،
اما بالاخره رضايت ايشان را به خاطر عهد و پيمان مردانه اي » كـه عـامر » بـا رسـول االله ـ
صلي االله عليه ـ و سلم مبني بر محافظت از يارانش بسته بود، جلب نمودند و بدين شكل
70 تن از بهترين ياران پيامبر، يعني و حافظان قاريان قـرآن ، افـراد اهـل علـم و و دانـش
مبارزان غيور و مجاهدان ب جان ركف براي اين مأموريـت مرمـوز انتخـاب شـدند. در آن
زمان تعداد مسلمانان بسيار اندك بود، مخصوصاً افراد باسواد و اهل علمشان بسيار ناچيز
بود.
اين به گروه » فرماندهي منذر بن عمرو» و در كنار «عامر و» افرادش بـه » سـوي نجـد »
حركت كردند. به دليل اينكه سفر آنها، سفر تبليغي بود، بـراي جنـگ كـردن و مقابلـه بـا
دشمن از هيچ نظر آمادگي نداشتند. و با اطيمنان از عهد «عامر» كه با رسول االله ـ صلي االله
عليه و سلم ـ در مورد تأمين جان يارانش بسته بود، بدون ترس به و دلهره راهشان ادامـه
ميدادند.
اين گروه به وقتي » محل » بئر معونه رسيدند. توقف نمودند و يكي به از افرادشان نـام
« حرام بن » مالك را با نامه رسول االله ـ صـلي االله عليـه و سـلم ـ نـزد « عـامر بـن »طفيـل
حكمران كه منطقه برادزاده «ابوبراء» بود فرستادند و بقيه افراد مشغول استراحت شدند.
« عامر بن » طفيل پست فطرت بر خلاف تمامي قوانين جامعه بشريت ، فرسـتاده رسـول
االله ـ صلي االله عليه ـ و سلم را بدون هيچ به معطلي قتل رساند و براي كشـتن بقيـه افـراد
گروه ، سپاهي 1000 نفري را جمع آوري كرد و به سوي محل استراحت آنان حملهور شد.
كه در حالي فرستادگان رسول االله ـ صلي االله عليه ـ و سلم مشغول استراحت و منتظـر
برگشتن سفيرشان بودند، ناگهان مشاهده كردند كه لشكري بزرگ آنها را محاصـره كـرده
است . دشمنان بدون هـيچ رحـم و شـفقتي آن تمـامي عزيـزان را مظلومانـه بـه شـهادت
رساندند و نگذاشتند حتي يك نفر از آنان بگريزد.

 


 قرن‌ 21 را مي‌توان‌ براي‌ مسلمانان‌ دنيا قرن‌ الحُزن‌ نامي چرا كه‌ از هر سو و در هر گوشه‌اي‌ از كره خاكي‌ ظلم‌ و ستم‌ كفار و مشركين‌ بر مسلمانان‌ افزوده‌ شده‌ است‌ و در هر جبهه‌ايي‌ به‌ موفقيت‌هايي‌ دست‌ يافته‌اند و با اين‌ شكل‌ مسلمانان‌ را زير چكمه‌هاي‌ خويش‌ له‌ مي‌كنندسنة النشر : 1962م / 1382هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 424.7 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة چرا مسلمانان شکست می خورند

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل چرا مسلمانان شکست می خورند
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
ایوب گنجی - AیOB گNGی

كتب ایوب گنجی ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ چرا مسلمانان شکست می خورند ❝ ❞ سعد و سعید یاوران zwnj راستین zwnj پیامبر ❝ ❞ معاویه را بهتر بشناسیم ❝ ❞ حقایقی از جنگ جمل و صفین ❝ ❞ فاطمه زهرا از خود دفاع می کند ❝ ❞ بگذارید از مادرم عایشه صدّیقه رضی الله عنها بگویم ❝ ❞ همگام zwnj با نبی zwnj ّ رحمت zwnj در سه zwnj سفر سرنوشت zwnj ساز ❝ ❱. المزيد..

كتب ایوب گنجی